a) Naziv ovog zajedničkog studijskog programa sa Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Koper, Slovenija, je Računarske nauke. Preko doktorske disertacije i studijskog istraživačkog rada studenti imaju mogućnost značajnog usmerenja prema vlastitoj želji, ali je ovako širok naziv izabran jer odgovara svetskoj praksi da se definiše samo jedan program i da se u nazivu ne naglašava usmerenje.

Osnovni ciljevi ovog studijskog programa, obzirom da se radi o doktorskim studijama, su obrazovanje stručnjaka najvišeg nivoa, po svetskim standardima, sposobnih za samostalan naučno-istraživački rad i najodgovornije poslove u industriji. Program je u potpunosti u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i također je urađen u skladu sa preporukama iz dokumenta “Doctoral Programmes for The European Knowledge Society – Report on The EUA Doctoral Programmes Project”, koji je 2005. godine publikovala Evropska asocijacija univerziteta. Kompatibilan je sa svim pravilima EU jer je zajednički sa akreditovanim doktorskim programom Univerziteta Primorska.

b) Ovo su doktorske studije obima 180 ESPB bodova. Ishod procesa učenja je osposobljavanje za planiranje, organizaciju i sprovođenje naučnog istraživanja u oblasti računarskih nauka, samostalno dolaženje do relevantne naučne literature i drugih informacija neophodnih za uspešan naučno-istraživački rad i za samostalno dolaženje do novih, originalnih naučnih rezultata i pripreme za publikovanje.

c) Nakon završetka ovih studija studenti dobijaju naučni naziv doktor nauka – računarske nauke .

d) Na ovaj studijski program mogu da se upišu kandidati koji imaju završene odgovarajuće osnovne i master studije obima 300 ESPB, kao i lica koja su završila četvorogodišnje ili petogodišnje studije u oblasti računarskih nauka i srodnih naučnih oblasti prema propisima koji su važili do 09.09.2005. godine. Lica koja su završila odgovarajuću magistraturu ili specijalizaciju prema starom zakonu, mogu se upisati na treću, odnosno drugu godinu ovog studijskog programa.

e) Program se sastoji od 12 kurseva od kojih studenti biraju 5, studijskog istraživačkog rada i doktorske disertacije. Većina izbornih predmeta pripada onim disciplinama u okviru kojih nastavnici angažovani na ovom programu sprovode intenzivna naučna istraživanja i postižu vrhunske naučne rezultati. Detaljna lista predmeta sa sadržajima data je u Standardu 5 (Kurikulum).

f) Studije se izvode po godinama i traju 3 godine, odnosno 6 semestra od po 15 sedmica.

g) Kursevi nosi po 12 ESPB bodova, studijski istraživački rad vezan za seminare i kurseve 30 ESPB bodova.

h) Studijski istraživački rad vezan za doktorsku disertaciju nosi 60 ESPB bodova i sama doktorska disertacija 30 ESPB bodova.

i) Ovaj studijski program doktorskih studija nema fiksiran redosled predmeta niti preduslova za slušanje.

j) U okviru ovog studijskog programa, studenti mogu, uz odobrenje i prema potpisanom Sporazumu, birati predmete iz partnerskog programa Univerziteta Primorska u Kopru, Slovenija, i dobiti dvostruku diplomu. U tom slučaju imaju dva mentora, po jednog iz svake partnerske institucije, i tezu brane pred mešovitom komisijom.

k) Za prelazak na studijski program Računarske nauke sa drugih studijskih programa, u okviru istih ili srodnih oblasti studija, priznaju se odgovarajući položeni ispiti.