Svrha zajedničkog studijskog programa doktorskih studija Računarske nauke sa Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Koper, Slovenija, jeste da se stvore uslovi za najviši nivo obrazovanja u ovoj naučnoj oblasti, koji će obezbediti obrazovanje, po svetskim standardima, naučnog kadra osposobljenog za samostalan naučno-istraživački rad u oblasti računarskih nauka, kao i za kritičku procenu istraživanja u toj i srodnim naučnim oblastima. Obrazovanjem takvog naučnog kadra obezbeđuje se naučni podmladak na univerzitetima i naučnim institutima, ali i u svim drugim institucijama i privrednim organizacijama u kojima je za realizaciju istraživačkih i razvojnih projekata neophodno korišćenje najsavremenijih dostignuća u oblasti računarskih nauka. Na taj način ovaj studijski program ostvaruje svoju veoma značajnu društvenu ulogu, pospešujući razvoj nauke, ali i opšti razvoj društva. Objavljivanjem rezultata svojih naučnih istraživanja u renomiranim međunarodnim časopisima i prezentovanjem tih rezultata na međunarodnim naučnim konferencijama, studenti ovih doktorskih studija će bitno uticati i na stvaranje i održavanje pozitivne slike o našoj zemlji u svetu. Ovaj efekat pojačan je činjenicom da je ovo zajednički program sa Univerzitetom Primorska akreditovanim u EU, kao i učešćem u programu najeminentnijih profesora iz drugih zemalja. Studijski program je u skladu sa usvojenim Programom naučnoistraživačkog rada Fakulteta.