Nastavak studija na Fakultetu za kompjuterske nauke

U skladu sa Zakonu o visokom obrazovanju i relevantnim aktima Univerziteta Megatrend, studenti sa drugih visokoškolskih ustanova mogu preći na Fakultet za kompjuterske nauke, na godinu studija koja odgovara broju ostvarenih bodova i srodnosti savladanog studijskog programa. Odluke o priznavanju položenih predmeta i polaganju diferencijalnih ispita donosi posebna komisija Fakulteta.