F A K U L T E T   Z A   K O M P J U T E R S K E    N A U K E

NAJBOLJE STUDIJE RAČUNARSTVA
S A    A K R E D I T O V A N I M    S T U D I J S K I M    P R O G R A M I M A

U svetu postoje narastajuće potrebe za računarskim stručnjacima svih nivoa kvalifikacija.

ZATO SMO TU!

Kreativan tim Megatrend univerziteta – Fakultet za kompjuterske nauke, obezbedio je polaznicima izvanredne naučno-stručne i tehničke uslove za kvalitetno studiranje, vrhunske profesore i jedinstven program čistog računarstva – formiran bez kompromisa i obaveza prema drugim oblastima!

Naš Fakultet za kompjuterske nauke je potpuno asimilovao najviše svetske standarde u oblasti studiranja računarstva. Akreditovani studijski programi su u potpunosti usaglašeni sa preporukama jedinog svetskog standarda: Computing Curricula 2001 i dodatak CC 2005 – The Overview Report, koji je dat od strane The Joint Task Force on Computing Curricula, IEEE Computer Society, Association for Computing Machinery.

Prednosti studiranja na Fakultetu za kompjuterske nauke su najsavremenije metode rada u nastavi, koje svršenim studentima garantuju mogućnost da bez ikakvih problema bilo gde u svetu valorizuju svoje stečeno znanje.

Uslovi upisa

Na osnovne akadmske studije mogu se upisati kandidati koji su završili srednju školu i položili prijemni ispit.  Studenti srodnih fakulteta mogu se upisati bez polaganja prijemnog ispita, a njihov status studenta biće određen nakon priznavanja odgovarajućih položenih ispita na tim fakultetima.

Ove godine konkurs je raspisan samo za nove, jednogodišnje master studije, što znači da svi naši studenti koji žele da nastave školovanje, prvo upisuju četvrtu godinu, pa onda master studije.

Na nove, jednogodišnje master studije mogu se upisati samo studenti koji su završili odgovarajući smer odgovarajućeg četvorogodišnjeg fakulteta uz moguće diferencijalne ispite.

Info centar:  Tel. (011) 20 92 139,  214 54 64;   E-mail:  infofkn@naisbitt.edu.rs
Web: http://www.fkn.edu.rs

Tabela predmeta po studijskim programima, godinama i semestrima uz pripadne ESPB bodove.

OSNOVNE STUDIJE

I godina
Uvod u računarske aplikacije infolist
Uvod u računarske sisteme infolist
Osnovi programiranja infolist
Uvod u diskretnu matematiku infolist
Engleski jezik 1 infolist
Računarske aplikacije infolist
Uvod u operativne sisteme infolist
Strukture podataka i algoritmi infolist
Diskretna matematika infolist
Engleski jezik 2 infolist
II godina
Praktikum iz operativnih sistema infolist
Digitalna logika infolist
Objekt-orijentisano programiranje infolist
Matematička analiza infolist
Engleski jezik 3 infolist
Izborni predmet 1
             Praktikum iz računarskog hardvera infolist
             Napredne računarske aplikacije infolist
Organizacija i arhitektura računara infolist
Dizajn i analiza algoritama infolist
Verovatnoća infolist
Engleski jezik 4 infolist
III godina
Izborni predmet 2
             Engleski 5 infolist
             Nemački 1 infolist
Mrežno računarstvo infolist
Programiranje korisničkih interfejsa infolist
Upravljanje informacijama i znanjem infolist
Izborni predmet 3
             Analitička geometrija infolist
             Praktikum iz računarskih mreža infolist
Izborni predmet 4
             Engleski 6 infolist
             Nemački 2 infolist
VLSI dizajn infolist
Platformski bazirano programiranje infolist
Izborni predmet 5
             Matematički softver infolist
             Sigurnost računarskih sistema i mreža infolist
Veštačka inteligencija infolist
IV godina
Teorija operativnih sistema infolist
Razvoj softvera infolist
Pisane komunikacije infolist
Izborni predmet 6
             Numeričke i algebarske metode infolist
             Simulacije i modeliranje infolist
Metodika nastave informatike infolist
Završni rad 1 infolist
Socijalna i profesionalna pitanja infolist
Paralelno i klaud programiranje infolist
Računarska grafika infolist
Govorne komunikacije infolist
Izborni predmet 7
             Ekonomija i menadžment u računarstvu infolist
             Elektronsko poslovanje infolist
Završni rad 2 infolist

MASTER STUDIJE

Obavezni predmeti
Metode naučno-istraživačkog rada infolist
Baze podataka infolist
Procesiranje digitalnih slika infolist
Studijski istraživački rad 1 infolist
Diplomski završni rad 1 infolist
Soft kompjuting infolist
Izborni predmet infolist
Studijski istraživački rad 2 infolist
Diplomski završni rad 2 infolist
Izborni predmeti
Operaciona istraživanja infolist
Napredna sigurnost računarskih mreža infolist

DOKTORSKE STUDIJE

I godina

Obavezni predmeti
Izborni blok: Napredne teme 1 infolist
Izborni blok: Napredne teme 2 infolist
Studijski istraživački rad 1 infolist
Izborni blok: Napredne teme 3 infolist
Izborni blok: Napredne teme 4 infolist
Studijski istraživački rad 2 infolist
Izborni predmeti
Procesiranje digitalnih slika infolist
Interakcija čoveka i računara infolist
Metode naučno-istraživačkog rada infolist
Računarske komunikacije infolist
Soft kompjuting infolist
Teorija grafova infolist
Istraživanje podataka infolist
Napredna arhitektura računara infolist
Naučna izračunavanja infolist
Algoritmi i izračunljivost infolist

II godina

Obavezni predmeti
Izborni blok: Napredne teme 5 infolist
Studijski istraživački rad 3 infolist
Studijski istraživački rad 4 infolist
Izborni predmeti
Računarske mreže infolist
Inteligentni sistemi infolist

III godina

Obavezni predmeti
Studijski istraživački rad 5 infolist
Izrada doktorske disertacije infolist